Visie

“interactief, uitdagend, betekenisvol onderwijs”
Wolderweide 04112022 HR (40 van 53)

De visie van KBS Wolderweide

We hebben de visie van onze school als volgt geformuleerd:

“Samen werken we vanuit de eigenheid van ieder. Dit doen we op een respectvolle, positieve en creatieve wijze d.m.v interactief, uitdagend en betekenisvol onderwijs”.

We willen een school in beweging zijn waar ieder een kans krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Dit doen we door het aanbieden van uitdagend en betekenisvol onderwijs. We betrekken de leerlingen actief bij hun eigen leerproces en maken hen daar medeverantwoordelijk voor.
We vinden het belangrijk dat kinderen zich kunnen (blijven) verwonderen en kunnen leren in een veilige omgeving. Uiteraard betreft deze veilige omgeving de fysieke omgeving: het gebouw, de speelplaats, de lokalen etc.. Concreet houdt dit o.m. in dat de speeltoestellen jaarlijks worden gecontroleerd en onderhouden, er op het plein altijd toezicht is wanneer kinderen buitenspelen etc..

Daarnaast is er in een school sprake van een “pedagogische omgeving”. Wij streven op de Wolderweide naar een veilige pedagogische omgeving: kinderen worden door leerkrachten zoveel mogelijk positief benaderd en er wordt een actief anti-pestbeleid gevoerd. We zijn een Kanjerschool in ontwikkeling.
Kinderen mogen (binnen hanteerbare kaders) zichzelf zijn, kinderen leren samenwerken, er wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen van kinderen etc. We streven naar een veilige pedagogische omgeving. We hanteren daarbij de volgende pedagogische uitgangspunten:

o Alle kinderen zijn gelijkwaardig;
o Wij respecteren het eigene, het unieke van ieder kind;
o Wij stimuleren en beschermen het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van ieder kind;
o Wij bieden kinderen veiligheid;
o Wij brengen kinderen een positief kritische houding bij;
o Wij leren kinderen dat ook van fouten en conflicten geleerd wordt;
o Wij leren kinderen om te gaan met hun eigen mogelijkheden en beperkingen;
o Wij leren kinderen zich te ontspannen en te genieten;

Als derde component zien wij de “didactische omgeving”. Kinderen moeten zich veilig voelen om aan de slag te gaan met de leerstof. Dit wordt bereikt door binnen de klassikale setting waarin wij werken, differentiatie toe te passen bij instructie, verwerking en op het niveau van tempo, beleving en interesse. Verder wordt door planmatig handelen, opbrengstgericht werken en door de inrichting van de leerlingenzorg aan kinderen op een efficiënte manier hulp geboden wanneer ze dat nodig hebben.

Er wordt uitgegaan van de volgende didactische uitgangspunten:
* De leerlingen moeten een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen;
* Het onderwijs richt zich op een gelijkmatige ontwikkeling van de leerling, waarbij
kennis, sociale vaardigheden, culturele vorming, creativiteit en lichamelijke
ontwikkeling de aandacht krijgen;
* Het onderwijs wordt zo gegeven dat het bijdraagt tot creatief denken en zelfstandig
werken;
* Het onderwijs wordt zo gegeven dat er ruimte is voor verschillende werkvormen,
differentiatie en individualisatie;
* Het onderwijs doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen.

De bovengenoemde uitgangspunten vinden een vorm in de volgende concepten:
• Adaptief onderwijs
• Zelfstandig werken
• Coöperatief leren

Adaptief onderwijs
Binnen het concept ‘adaptief onderwijs’ wordt het onderwijs afgestemd op het kind: wat kan het kind (al), wat wil het kind graag, hoe leert het kind het beste, wat is het werktempo van het kind. Dit houdt in, dat er in de groepen een grote mate van differentiatie plaatsvindt.

Zelfstandig werken
Binnen het concept ‘zelfstandig werken’ nemen keuzemomenten, planning en eigen verantwoordelijkheid van de leerling een grote plaats in. Door de school loopt wat dit betreft een rode lijn die start in groep 1 en eindigt in groep 8. In groep 1 wordt deze rode lijn gestart met kies- en planborden, krijgt in groep 4 een vervolg met dagtaken en wordt in groep 7 en 8 als het ware voltooid via het werken met weektaken.

Coöperatief leren
Binnen het concept ‘coöperatief leren’ wordt er van uitgegaan dat kinderen niet alleen leren van de leerkracht, uit boeken of andere media, maar dat kinderen ook van en met elkaar leren. Dit houdt in dat kinderen regelmatig opdrachten uitvoeren in kleine, wisselende, heterogeen samengestelde groepjes.