Ouderpanel

Het ouderpanel

Doel van het ouderpanel

 • Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de school en het onderwijs
 • Het waar mogelijk komen tot verbeteringen van het onderwijs dat gegeven wordt
 • Het verhelderen van keuzes die de school maakt, heeft gemaakt of wil maken
 • Het peilen van wat er onder de ouders/ verzorgers leeft, hoe gedacht wordt over ….

Notulen

Bevoegdheden van het ouderpanel:

 • Het ouderpanel biedt de gelegenheid tot het stellen van vragen
 • Het ouderpanel biedt de gelegenheid om mee te denken over ontwikkelingen op school
 • Het ouderpanel is een klankbord voor het team/directie bij nieuwe ontwikkelingen
 • Het ouderpanel heeft geen beslissingsbevoegdheid

Bijeenkomsten:

De inhoud van de bijeenkomsten kan verschillen. In ieder geval komen tijdens deze bijeenkomsten de meningen en opvattingen van de ouders aan bod. Het is een hoor- en wederhoor. Doorvragen, verklaren, uitleggen etc. dit vanuit alle partijen.  Daarnaast worden ouders in de gelegenheid gesteld om zelf punten aan te dragen waarover ze vragen hebben. De tijdsduur is ongeveer één tot hooguit anderhalf uur.

Samengevat:

 • Het ouderpanel heeft een formele status als klankbordgroep
 • Het is echter geen klachtenbureau
 • Er worden geen kinderen besproken
 • Er wordt niet over leerkrachten gesproken
 • Er worden geen besluiten genomen
 • Er wordt geen beleid gemaakt
 • Er wordt wel teruggekoppeld naar de MR
 • De insteek is dat er bij elke bijeenkomst een afgevaardigde van de MR en een teamlid aanwezig is

Rol van de oudergeleding van de MR (Medezeggenschap Raad)

 • Het ouderpanel is een extra overlegvorm naast de OV en MR
 • Het ouderpanel is steeds wisselend van samenstelling. OV en MR niet
 • De MR houdt zich bezig met schoolbeleid
 • De OV houdt zich bezig met praktische en onderwijsondersteunende taken.

Relatie OV (Ouder Vereniging) - MR (Medezeggenschap Raad) – Ouderpanel:

Omdat de oudergeleding van de MR een officiële vertegenwoordiging is van de ouders is het mogelijk dat het ouderpanel bijeenkomst wordt bijgewoond door 1 persoon van de oudergeleding van de MR. Zij kunnen op deze manier te weten komen wat er onder de ouders leeft. Deze persoon kan dit dan weer terugkoppelen naar de MR. Dit stimuleert de proactieve houding van de MR!